huishoudelijk reglement

DIT REGLEMENT IS NIET VOLLEDIG EN DIENT AANGEPAST TE WORDEN.

Alle leden van WTC Nellytrappers Boekhoute,
hebben het algemeen reglement gelezen en gaan akkoord.
WTC Nellytrappers Boekhoute
Huishoudelijk Reglement

Aansluiten
Interesse in onze club ? Kom gerust dan eens meerijden,dit leidt tot geen verdere verplichtingen.
Eens je 3 keer hebt "proef" gereden moet je lid worden van de club anders kan je niet meer meerijden.
Info :
0477/87.64.77 (Hans De Pauw)
0475/16.17.77 (Rammeloo Yves)
Doel van onze club
Wij willen een aktieve vereniging zijn waar de leden elkaar niet alleen op de fiets maar ook ernaast ontmoeten. Daarenboven proberen we onze club,onze sponsors en onze sport te promoten naar de buitenwereld toe.
Competitiedrang primeert niet,belangrijk is om samen te kunnen fietsen met voldoende ambiance en voldaanheid !
Reglement - artikels
Artikel 1 : algemeen reglement
Ons in feite nieuw, doch met gekende gewoontes, huishoudelijk reglement heeft tot doel de werkmethodes binnnen onze club WTC Nellytrappers Boekhoute te regelen
Jaarlijks zal dit bij aanvang van het nieuwe seizoen ter kennis gebracht worden van de leden op de algemene vergadering
Artikel 2 : jaarlijks lidmaadschap
individuele aansluiting voor nieuw lid of heraansluiting lid
De kostprijs bedraagt 60€
Hierin is inbegrepen:
28€ voor de licentie
nieuwjaarsreceptie
ontbijt
traktaties na ritten
consumpties bij de jaarlijkse BBQ
maaltijd + consumpties sluitingsfeest
cadeau(s) indien men laureaatschap heeft behaald
individuele aansluiting voor nieuw lid vanaf augustus :
De kostprijs bedraagt 28€ + 60€
28€ voor de licentie van het huidig jaar
60€ voor het lidgeld van het volgend jaar
individuele aansluiting voor nieuw lid afkomstig van andere club van dezelfde bond als WTC Nellytrappers Boekhoute (WBV)
De kostprijs bedraagt 5€ + 32€
5€ voor de adm overdracht van de licentie van het huidig jaar
32€ voor het jaarlijkse lidgeld (60€-28€)
individuele aansluiting voor kids (vanaf 7jr tem 15jr)
De kostprijs bedraagt 10€
enkel de licentie is hierin inbegrepen
individuele aansluiting voor familieleden
De kostprijs bedraagt 10€
enkel de licentie is hierin inbegrepen
Enkel mensen die het volledig lidgeld betaald hebben kunnen meegenieten van de clubvoordelen
Het lidmaatschap dient betaald te zijn vooraleer een lid tot de clubuitstappen kan toegelaten worden
Het lidgeld van de bond wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. Men ontvangt een vergunning voor één jaar waarbij men aangesloten is bij de Wielerbond Vlaanderen (WBV).
Het voltallig bestuur oordeelt over de aansluiting van de leden, waardoor bepaalde leden kunnen worden geweigerd.
Proefrijders kunnen maximaal 3 keer meerijden en dienen achteraan in de groep plaats te nemen en zij zijn ook niet verzekerd
Artikel 3 : Aanschaf clubkledij
Als nieuw lid is men verplicht om een promotie kledij-pakket aan te schaffen : men heeft keuze uit
Windtex-pakket van 120€
- Koersbroek met bretellen
Koerstrui KM
Windtex wintervest
zomer-pakket van 90€
Koersbroek met bretellen
Koerstrui KM
Koerstrui LM of bodywarmer of gamex-vest
bestaande leden kunnen geen promotie-paketten bestellen
alle overige kledij is individueel bij te bestellen
bestellingen dienen te gebeuren door het invullen van de formulieren op de website
° voor nieuwe leden :
Formulier <Kledij windtex pakket>
Formulier <Kledij gewoon pakket>
° Voor reeds aangesloten leden
Formulier <Kledij algemeen>
bestellingen dienen doorgemaild te worden naar
hdepauw@volvocars.com en nellytrappers@skynet.be
betaling van de kledij dient te gebeuren door middel van overschijving op reknr. 103-0158445-15
Met mededeling : betaling kledij <naam>
extra bestellingen van kledij gebeuren slechts een paar keer per jaar,gelieve dus uw bestellingen op voorhand door te geven zodat deze op tijd kunnen verwerkt worden
° eerste bestelling : begin januari
° tweede bestelling : in de maand augustus
de bedragen vermeld in artikel 2 en 3 kunnen jaarlijks worden aangepast
Artikel 4 : aanduiding en rol van de baankapiteins
De baankapitein is ofwel iemand van het bestuur of een niet-bestuurslid door het bestuur aangeduid
Bestuursleden hebben de rol als baankapitein voor de gehele duur van het seizoen
Niet bestuursleden kunnen aangeuid zijn als baankapitein door het bestuur voor de volledige duur van het seizoen (dit zal dan medegedeeld worden door via mail wie deze personen zijn)
Niet bestuursleden kunnen aangeduid zijn als baankapitein door het bestuur voor één enkele rit : dit zal dan gebeuren voor aanvang van de rit en medegedeeld worden aan alle deelnemers voor vertrek
Als er in verschillende groepen gereden (A,B) wordt zal elke groep minstens 1 baankapitein hebben
De leiding tijdens de rit berust bij de baankapitein(s)
De baankapitein zal het parcours bepalen voor de start van de rit
De baankapitein zal er ook op toezien dat de afgesproken snelheid gerespecteerd wordt.
Artikel 5 : Regels voor vertrek van de rit
Helm verplicht
Fiets steeds in orde en in propere staat, check ook reservemateriaal
Actuele Clubkledij (broek en trui)
Briefing door de baankapiteins
Baankapiteins beslissen over verandering parcours
De B-groep is evenwaardig aan de A-groep.Wij zijn sowieso één grote groep vrienden !
Elk lid dient te weten dat in bepaalde omstandigheden maximum 5 minuten na het vertrekuur op een clublid zal worden gewacht indien hij iemand van de leden van zijn laattijdigheid op de hoogte heeft gebracht.
In geval van slechte of twijfelachtige weersomstandigheden wordt het al dan niet rijden van een niet-individuele rit (woensdag en zondag) beslist in het clublokaal.Er dienen minstens 2 leden deel te nemen aan de volledige rit gepland op die bewuste dag. Een clubrit is dus enkel geldig wanneer 2 deelnemers de start nemen, de vertrektijd en het ritschema respecteren.
Artikel 6 : Regels voor tijdens de rit
Er wordt per 2 naast mekaar gereden
Obstakels en putten worden tijdig gemeld
De baankapiteins bepalen in overleg waar er vrij mag gereden worden
Oortjes zijn verboden
Bij voorkeur 1 baankapitein vooraan en achteraan.
De baankapiteins zijn bevoegd om parcours en snelheid aan te passen.
Op de eigen zondag wordt er steeds in 2 groepen gereden (A en B) ongeacht het aantal aanwezigen. Indien in uitzonderlijke omstandigheden of bij rally’s toch samen gereden wordt, zal het tempo van de B groep aangehouden worden.
VOORRANG: wij nemen als fietsers NOOIT onze voorrang (zelfs indien wij die hebben), tenzij het verkeer tegengehouden wordt door een baankapitein.
Tijdens de rit wordt er PRO-ACTIEF en DEFENSIEF gereden, dwz: vooruitzien naar eventueel gevaar EN inzien dat wij niet alleen op de baan zijn.
Verpakking van eten en drinken wordt NIET weggegooid tijdens de rit. Een bananenschil kan wel, mits die in het groen terecht komt.
De laatste man van de groep verwittigt voor achterkomend verkeer
Bij minder dan 15 aanwezigen, MOETEN de fietsers op het fietspad rijden Bij 15 aanwezigen of meer, MOGEN deze altijd op de rijweg rijden en mag de eventuele volgwagen hier achter blijven.
De volgwagen dient reglementair uitgerust te zijn met minstens een oranje knipperlicht.
In Nederland is men altijd verplicht om op het fietspad te rijden indien er één aanwezig is
Het MINIMUM gemiddelde voor de B-groep bedraagt 25 km/u en dat van de A-groep bedraag 30 km/u. De maximumsnelheid voor elke groep hangt af van de omstandigheden en wordt beslist door de baankapiteins !
Artikel 7 : Ieder lid zal tijdens officiële clubritten zijn clubkledij dragen.
Tijdens niet-individuele ritten moet men altijd de actuele kledij (broek en bovenstuk) van de club dragen
Artikel 8 : Bij eigen inrichtingen wordt op de medewerking gerekend van elk lid.

Artikel 9 : Schema van de ritten
Rittenkalender
alle ritten van de club staan vermeld in de clubkalender welke u overhandigd zal worden en welke ook in het clublokaal uithangt en op onze website te vinden is
bij elke rit kan men terugvinden of dit al dan niet een individuele rit is. Een individuele rit is een rit waarvan iedereen vrij is om te vertrekken wanneer men wil,bij een niet-individuele rit vertrekken we steeds in groep
alle op de rittenkalender vermelde ritten tellen mee voor het clublaureaatschap en de punten voor de ritten staan eveneens vermeld op de kalender
het startuur van de rit is eveneens te vinden op de kalender
Eigen woensdag-ritten
Startdatum eerste woensdag van april (vertrek op 18u30)
Vanaf eerste woensdag van mei : start om 19u
Vanaf de eerste woensdag van september : start om 18u30
Vertrek : clublokaal Café Meuleken
er wordt steeds in 1 groep gereden ongeacht het aantal aanwezigen. Er zijn twee splitsingen voorzien voor de A-rijders die dan op het einde terug kunnen aansluiten bij de groep
Het tempo van de B groep zal aangehouden worden daar waar in 1 groep samengereden wordt
Op de extra lussen voor de A-rijders is de snelheid voor de A-groep van toepassing
Op het einde van de rit is hiet niet toegestaan om te sprinten
Aantal KM : varieert tussen 45 en 55
Het parcours wordt bepaald door de baankapiteins (zie art 4)
Eigen zondag-ritten (en feestdagen)
Startdatum eerste zondag van maart (vertrek op 9u30)
In juni/juli/augustus : start om 9u
Vertrek : clublokaal Café Meuleken
er wordt steeds in 2 groepen (A en B) gereden ongeacht het aantal aanwezigen.
Aantal KM :
- A ploeg : varieert tussen 60 en 85
- B ploeg : varieert tussen 45 en 70
Het parcours wordt bepaald door de baankapitein (zie art 4)
Extra ritten in het weekend (za-zo en feestdagen)
Alle extra voorkeursritten welke meetellen voor het laureaatschap staan vermeld op de clubkalender
Ofwel is het vertrek op individuele basis ofwel vertrekken we in groep in het clublokaal (zoals vermeld op de clubkalender)
Bij vertrek in groep is dit in het clublokaal Café Meuleken
Elke officieel georganiseerde rit (cyclo en/of VTT) welke niet op de clubkalender te vinden is kan ook gereden worden en zal ook meetellen voor het clublaureaatschap maar het aantal toegekende punten zal minder zijn dan deze van de clubkalender vermelde ritten
Weekfietstochten en trainingsritten komen niet in aanmerking
Mededeling van het programma
Op woensdag wordt een mail verstuurd met het programma voor het komend weekend met alle ritten en hun vertrekuur
Voor de ritten op woensdag wordt er geen mail verstuurd tenzij bij start en stop hiervan en verandering van het startuur
Artikel 10 : Deelnemerslijsten
bij elke zondag rit zal de baankapitein of iemand van het bestuur de deelnemerslijst correct aanvullen na aankomst in het clublokaal
bij elke woensdagrit zal de deelnemerslijst aangevuld worden door Nelly/Etienne,hiervoor dient men voor het vertrek van de rit zich kenbaar te maken bij Nelly en/of Etienne. Leden welke dit niet gedaan hebben kunnen dus ook geen aanspraak maken op de punten verbonden aan de rit
bij extra weekend-ritten bij vertrek uit het lokaal zal de baankapitein de deelnemerslijst invullen bij vertrek/aankomst in het lokaal
bij individueel vertrek bij extra weekend-ritten (of op feestdagen)
organisatie van eigen bond WBV
° men dient zich te laten scannen op de stand inschrijving
(scanning gebeurt mbv de gele aansluitingskaart)
° de deelname aan de rit zal dan automatisch doorgegeven
worden door de bond aan onze club-verantwoordelijke zodat op
basis hiervan dan de deelnemerslijst zal aangevuld worden
° indien men zijn gele aansluitingskaart niet bijheeft dient men
zijn naam door te geven zodat dit door de verantwoordelijke
van de bond kan ingebracht worden en op basis hiervan zal dit
op analoge manier verwerkt worden als igv scanning
organisatie van een andere bond dan WBV
° men moet zijn deelname bevestigen door de afgestempelde
kontrolekaart te deponeren in de hiervoor voorziene bus in het
clublokaal
° op basis van de aanwezige kontrolekaarten zal dan de deelnemerslijst van die rit aangevuld worden
op het einde van elke maand zal de actuele stand uitgehangen worden in het clublokaal en gepubliceerd worden op de website
Artikel 11: Geldigheid van een rit voor het club-laureaatschap
Alle ritten welke vermeld staan op de clubkalender tellen mee voor het clublaureaatschap.De te verdienen punten staan ook aangegeven op de kalender
Alle andere officieel geroganiseerde ritten (cyclo en/of VTT) welke niet op de clubkalender te vinden zijn en welke doorgaan in het weekend of op feestdagen,tellen ook mee voor het clublaureaatschap,maar het aantal toegekende punten zal minder zijn dan deze van de in de clubkalender vermelde ritten
Voor de eigen ritten telt de aanduiding op de deelnemerslijst om recht te hebben op de punten
Voor extra ritten telt ofwel de inscanning met de gele kaart (voor ritten van onze eigen bond) ofwel de afgestempelde kontrolekaart welke men moet deponeren in de hiervoor voorziene bus in het clublokaal en dit voor ritten die niet georganiseerd zijn door onze eigen bond
Op een zelfde dag kan maar maximum 1 rit in rekening gebracht worden voor het club-laureaatschap (indien er meer dan 1 rit afgewerkt is op dezelfde dag zal deze met het meeste aantal punten in rekening gebracht worden)
Een clubrit waar de deelnemer tijdens de rit afhaakt zonder dit te melden aan de koerskapitein is geen geldige rit.De koerskapitein dient eerst op de hoogte gesteld te worden van de omstandigheden
Personen die meehelpen aan de eigen organistaies hebben ook recht op de punten verbonden aan die rit
Personen welke met de volgwagen rijden hebben ook recht op de punten verbonden aan die rit
Artikel 12 : Club-Laureaatschap
Bronzen laureaat
hij die de 500 punten verzameld heeft
Zilver laureaat
hij die de 1000 punten verzameld heeft
Gouden laureaat
hij die de 1500 punten verzameld heeft
De 1e van het klassement krijgt de titel van Club-kampioen.Alle laureaten worden gehuldigd op het sluitingsfeest (1e zaterdag van oktober).Iedere laureaat ontvangt daar een cadeau volgens zijn laureaatschap.
Artikel 13 : Betwistingen aangaande bepaalde punten worden steeds door het bestuur beslecht.
Artikel 14 : Verzekering
Alle leden zijn gedekt 24/24 u, mits gebruik van de fiets, dus tijdens de officiële organisaties opgenomen in de kalender WBV en de officiële kalender van buitenlandse federaties aangesloten bij de UCI of A.I.T. en tijdens privé fietsuitstappen.
De verzekering omvat:
- Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden;
- Rechtsbijstand;
- Persoonlijke ongevallenverzekering (overlijden, blijvende werkonbekwaamheid en tijdelijke arbeidsongeschiktheid).
Iedere verklaring van ongeval dient binnen 10 dagen overgemaakt aan de firma
N. V. CONCORDIA, Stapelplein 28, 9000 Gent.
Dit formulier is te bekomen bij onze secreatris
Artikel 15 : Uitleg persoonlijke bijdrage
De bijdrage voor de wekelijkse clubrit op woensdag en zondag bedraagt €5 en geeft recht op 3 consumpties. Indien in de loop van het seizoen de prijzen van de consumpties zouden omhoog gaan zien wij ons als club genoodzaakt deze stijging te volgen.
Artikel 16 : Niet naleven van regels
Het niet naleven van de regels omschreven in de vorige artikels,kunnen, bij beslissing van het bestuur, de schrapping van de clubuitstap, voor het betrokken clublid, tot gevolg hebben. Stelselmatige inbreuken kunnen leiden tot een schorsing of definitieve uitsluiting. Dergelijke maatregelen worden schriftelijk ter kennis gebracht van het betrokken lid.
Artikel 17:
Door betaling van het lidgeld erkent het lid het huishoudelijk regelement en verkaart hij zich hiermee akkoord

Dit reglement kan worden aangepast door het bestuur.De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht op de algemene ledenvergadering bij het begin van een nieuw seizoen
Voor verder info kan je terecht bij de scretaris van de club

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.